Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Služby řízení komunikace
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 16:55:48
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz účastníka:

v rámci veřejné zakázky s číslem VZ_2021_A70 jsme při řešení znění smlouvy narazili na nejasný bod. Konkrétně jde o bod 3.1 a jeho vztah k bodu 3.2.

Zdůvodnění:
Bod 3.1 říká: „Cena za plnění této Smlouvy činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč/člověkohodina bez DPH.“ Bod 3.2 říká: „Detailní specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy – nabídce Dodavatele na plnění Veřejné zakázky.“
V bodě 3.1 zadavatel požaduje do smlouvy doplnit cenu za člověkohodinu v rámci plnění předmětné smlouvy. Zde je však z našeho pohledu několik rovin výkladu. Význam bodu 3.1 je možné vykládat tak, že:
1) Zadaná hodinová sazba je jednotná a závazná pro všechny profese/činnosti uvedené v rámci přílohy č. 2 a nemá vazbu na nabídkovou cenu v rámci přílohy č. 2 této smlouvy.
2) Zadaná hodinová sazba je jednotná a závazná pro všechny profese/činnosti uvedené v rámci přílohy č. 2 a zadavatel má na mysli nabídkovou cenu vypočtenou v příloze č. 2 této smlouvy. Sazby na jednotlivých pozicích použité pro výpočet nabídkové ceny se při vykazování hodin neuplatní.
V obou případech je pak nejasný vztah definice bodu 3.1 k bodu 3.2, ze kterého rozumíme, že naopak zadavatel chce uplatňovat cenu na jednotlivých pozicích, a ne jednotnou sazbu, protože se na detailní specifikace ceny odvolává.
Dotazy:
1) Myslel zadavatel takto definovaným bodem 3.1, že dodavatel bude všechny hodiny (různé pozice/profese) následně vykazovat v jednotné sazbě, která je rovna nabídkové ceně, a bod 3.2 se pouze odkazuje na výpočet této sazby?
2) Myslel zadavatel, že dodavatel bude vykazovat odvedenou práci podle jednotlivých pozic tak, jak uvedl při výpočtu dle přílohy č. 2? Pokud ano, není významově formulace bodů 3.1 a 3.2 vzájemně v rozporu a nemělo by dojít k odstranění bodu 3.1?
Děkujeme za odpovědi

Odpověď zadavatele:
Ceny předmětu plnění (a tedy i výkazy odvedené práce) budou odpovídat struktuře ceny za jednotlivé profese dle cenové nabídky dodavatele. V čl. 3.1 smlouvy bude místo jedné částky vložen opis cenové struktury dle jednotlivých profesí v souladu s přílohou č. 2 smlouvy.
S pozdravem
Petr Moravec
CENDIS, s.p.